Сектор истори ЭВМ

By admin, 24 мая, 2021
   
                            24.05.21 М3

 М О Н И Т О Р-8 0 (3.7)  25.09.84*    ( МС " Д У Б Н А " ИАЭ )       ШИФР  419999000000          Ж  Ж ЖЖЖ ЖЖЖЖ  ЖЖЖ  ЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖ Ж  Ж    ЖЖЖ   Ж    ЖЖЖ ЖЖЖЖ     ЖЖЖ   Ж
          Ж  Ж Ж  Ж Ж Ж Ж  Ж Ж    Ж  Ж  Ж    Ж  Ж  ЖЖ    Ж  Ж Ж      Ж  Ж  ЖЖ
          ЖЖЖЖЖ Ж  Ж ЖЖЖ  Ж  Ж Ж    Ж  Ж  Ж      Ж  Ж Ж    Ж  Ж ЖЖЖЖ      Ж Ж Ж
          Ж  Ж Ж  Ж Ж Ж Ж  Ж Ж    Ж  Ж ЖЖ     Ж  Ж Ж    Ж  Ж   Ж     Ж   Ж
          Ж  Ж Ж  Ж Ж  Ж Ж  Ж Ж    Ж  Ж Ж Ж     Ж  Ж  Ж    Ж  Ж   Ж     Ж   Ж
          Ж  Ж Ж  Ж Ж  Ж Ж  Ж Ж    Ж  ЖЖ Ж    Ж  ЖЖЖЖЖ ЖЖ  Ж  Ж Ж  Ж ЖЖ  Ж    Ж
          Ж  Ж ЖЖЖ ЖЖЖЖ  ЖЖЖ  ЖЖЖЖ  Ж  Ж  Ж    ЖЖЖЖЖ   Ж ЖЖ  ЖЖЖ  ЖЖЖ  ЖЖ  ЖЖЖЖЖ  ЖЖЖ
*NАМЕ НОВОСТИ 24.05.21
      *NО LОАD LISТ
      *РЕRSО:67
 02.10.81 М1
      *САLL УЕSМЕМОRУ
      *МАIN SСНЕМА
      *САLL NОТLIS
      *ЕХЕСUТЕ    Н О В Ы Й  Р Е К О Р Д  Н Е П Р Е Р Ы В Н О Й  Р А Б О Т Ы  Э М У Л Я Т О Р А

   ************************************************************************************************************************

   Б Э С М - 6  И  " О С  Д И С П А К "

   ************************************************************************************************************************

   П Р И  У С Л О В И И  С И Л Ь Н О Й  З А Г Р У Ж Е Н Н О С Т И  З А Д А Ч А М И

   ************************************************************************************************************************

                               671 ЧАС.

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   Ф075-4 419998999997

   ОЗ(075) 419998999997 05.41 М=004

   СМ1П:13.52.ЭВМ-3 ДАТА:24.05.91 ВРЕМЯ:06.05.35 666.19

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   КЗ(001) 419999000000 06.18 М=004

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   СМ1П:14.52.ЭВМ-3 ДАТА:24.05.91 ВРЕМЯ:07.05.39 667.19

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   СМ1П:15.52.ЭВМ-3 ДАТА:24.05.91 ВРЕМЯ:08.05.44 668.19

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   Ф001-5 419999000000

   ОШИБТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   ОШИБ:16.52.ЭВМ-3 ДАТА:24.05.91 ВРЕМЯ:09.05.48 669.19

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   КЗ(001) 419999000000 09.10 М=004

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   *** ТТУ2: А NЕW СОNNЕСТIОN FRОМ ***.***.***.***

   Ф001-5 419999000000


   КЗ(001) 419999000000 09.53 М=004

   СМ1П:17.52.ЭВМ-3 ДАТА:24.05.91 ВРЕМЯ:10.05.53 670.19

    С М 1 П : 1 8 . 5 2 . Э В М - 3   Д А Т А : 2 4 . 0 5 . 9 1  В Р Е М Я : 1 1 . 0 5 . 5 7   6 7 1 . 1 9

   ************************************************************************************************************************


 КОНЕЦ ЗАДАЧИ    +000000000000e+00  0000000000000000
 АП  Э   РК  И1  И2  И3  И4  И5  И6  И7  И10  И11  И12  И13  И14  И15  И16  И17  КРА ЗПСЧ
00411 00411 00006 03122 00030 06422 73444 03271 00000 00000 00774 00000 51272 50027 56277 00411 00000 75402 00000 75400
ДАТА РЕШ. ВЕРСИЯ 117 СМЕ НАЧ.ВВОДА  НАЧ. РЕШ.  КОН. РЕШ.  КОМ.ВРЕМ. Э.РЕШ. Э.ВВ. ОСТ.ЭКС.  ОСТ.ЛИМ.  ОСТ.ДЕЖ. ОСТ.Б
 24.05.20  06.12.88  1  12.35.22  12.35.22  12.35.42  00.00.20 03  3-0
 ОС ДИСПАК             ОЗУ ТРАКТЫ ВРЕМ.РЕШ. КАТЕГ. АЦПУ  ВУ  ТРВ  ПИ  ПЛ ТЕРМ  МБ  МД  МЛ ПРМЗОН
           ЗАКАЗАНО: 0032  100  00.10.06   128.00
 ЭМУЛЯТОР      ИСПОЛЬ-НО: 0032  032  00.00.01   000.90 0049 00000 0000 0000 0000 000097 00076 00000 00000
 БОБ:2048 :30(00)-0200,
             419999000000  ЗС5
 0            *ОС ДИСПАК  *         S= 0000     672.49.44  2356
SIРRОD :67    ,
                                         ИТМ И ВТ ИМ.С.А.ЛЕБЕДЕВА АН СССР И ВЦ АН СССР
                         *АЦПУ-0 ЭВМ-3 12.35.44*
********************************************************************************************************************************
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555